Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Social media design tips vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Social media design tips schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Volendam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel van Social media design tips binden Social media design tips niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Social media design tips, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Social media design tips met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Social media design tips een opdracht tot het adviseren over of vervaardigen van reclame uitingen, belettering, fotografie, inter-, intra-, extranet, e-commerce of andere multimedia toepassingen of aanverwante werkzaamheden wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Social media design tips slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Social media design tips is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Social media design tips gewerkte uren en de daadwerkelijk door Social media design tips gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Social media design tips opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, parkeergelden e.d., tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Alle door Social media design tips opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings , koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.6 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.7 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Social media design tips niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

2.8 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Social media design tips zich het recht voor de gemaakte ontwerp , teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

2.9 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.10 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Social media design tips gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Social media design tips kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Social media design tips niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

2.12 Bij ontwerp of vormgeving voor verpakkingen, winkelinrichtingen, standbouw e.d. zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en opgave van maten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen in maatvoering kunnen Social media design tips op generlei wijze worden tegengeworpen. Social media design tips levert slechts een artistiek idee; voor de technische of bouwkundige uitvoerbaarheid is Social media design tips niet aansprakelijk.

2.13 Aanbiedingen en leveringen van internetapplicaties zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Social media design tips schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van de applicaties worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

2.14 Ontwikkeling van internetapplicaties dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

2.15 De kosten van litho’s, clichés, stempels, matrijzen en stansgereedschappen e.d. alsmede van digitale informatiedragers zoals Cd’s, Optical discs en Usb-sticks worden aan opdrachtgever doorberekend. Niet tegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van Social media design tips, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Social media design tips is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Social media design tips kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Social media design tips ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Social media design tips zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Social media design tips alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Social media design tips dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Social media design tips eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.7 Social media design tips behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.8 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste zes maanden. Indien Social media design tips volgens de Voorwaarden van de Grafische Industrie (duurovereenkomsten; periodieke uitgaven) voor een langere periode aan een drukker is gebonden, dient opdrachtgever deze langere opzegtermijn in acht te nemen.

3.10 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Social media design tips, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Social media design tips enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Social media design tips bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Social media design tips schriftelijk is bevestigd.

4.4 Het eventueel door Social media design tips te verwerken materiaal dient tijdig, franco en op door Social media design tips aan te geven momenten, te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Social media design tips een niet franco zending te weigeren.

4.5 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door of voor hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Social media design tips het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.6 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 5 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Social media design tips worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.7 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Social media design tips wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Social media design tips daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is Social media design tips gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

4.8 Alle leveringstijden worden door Social media design tips steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Social media design tips eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.9 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Social media design tips kennis geeft, onverminderd het recht van Social media design tips om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Social media design tips omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.10 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Social media design tips voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Social media design tips het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Social media design tips verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.11 Ten onrechte aan Social media design tips geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.12 Social media design tips is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Social media design tips een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.13 Social media design tips zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Social media design tips geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

4.14 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Social media design tips bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,--, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.15 Indien Social media design tips materialen of gegevens (al dan niet door Social media design tips vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Social media design tips gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Social media design tips ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.16 Indien op grond van een door bemiddeling van Social media design tips gegeven opdracht tot levering van drukwerk de leverancier van het drukwerk ingevolge zijn Algemene Voorwaarden zich het recht voorbehoudt meer of minder te leveren en overeenkomstig de overeengekomen prijs in rekening te brengen is opdrachtgever aan deze meer/minder levering gebonden.

4.17 Social media design tips verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.18 Indien tijdens de uitvoering van een door Social media design tips aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Social media design tips onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Social media design tips het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Social media design tips reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.19 Indien Social media design tips een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Social media design tips een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Social media design tips overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Social media design tips door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Social media design tips van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal Social media design tips daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Social media design tips het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Social media design tips is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Social media design tips als bindend.

6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Social media design tips worden gemeld, terwijl de be- of verwerking resp. verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Social media design tips voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Social media design tips in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.5 Indien Social media design tips een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

6.6 Social media design tips aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Social media design tips niet; met name zal Social media design tips in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.9 Voor door derden door bemiddeling van Social media design tips geleverde zaken -site hosting door derden daaronder begrepen- is Social media design tips nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

6.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Social media design tips draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Social media design tips te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 Social media design tips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 In geen geval aanvaardt Social media design tips aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4 Indien Social media design tips in opdracht van opdrachtgever een product (bijv. CD-Rom) ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever ‘voor akkoord’ voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.

7.5 Social media design tips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, websites, reclame- of andere multimedia-uitingen.

7.6 Social media design tips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

7.7 Evenmin aanvaardt Social media design tips enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

7.8 Voor de door Social media design tips via haar Internet of Intranet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Social media design tips geen enkele aansprakelijkheid genomen. Social media design tips aanvaardt geen  enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

7.9 Opdrachtgever is gehouden Social media design tips schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Social media design tips instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.10 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.11 Door het geven van een opdracht tot vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Social media design tips in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

7.12 Opdrachtgever is gehouden voor ontwikkelde internetapplicaties een acceptatietest te ontwikkelen. Social media design tips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden, voorzover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

7.13 Social media design tips verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

7.14 Social media design tips heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Social media design tips of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden. Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slechts indien de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.

7.15 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Social media design tips of voor wijziging daarvan, is Social media design tips niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.16 Adviezen worden door Social media design tips naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.17 Bij niet tijdige en/of niet volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Social media design tips geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.

7.18 Evenmin aanvaardt Social media design tips enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Social media design tips zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

7.19 Social media design tips aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

7.20 Social media design tips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.

7.21 Indien Social media design tips namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk, premiums of andere reclameartikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door Social media design tips geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door Social media design tips aan opdrachtgever worden gefactureerd. Social media design tips treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.

7.22 Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt Social media design tips geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.

7.23 Indien opdrachtgever het geven van de uiteindelijke goedkeuring van drukproeven, drukwerk of ander reclamemateriaal of reclame-uitingen aan Social media design tips opdraagt, blijft desalniettemin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze goedkeuring bij opdrachtgever berusten.

7.24 Bij advertentieplaatsingen neemt Social media design tips geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdige plaatsing, nog voor de hoedanigheid van de plaatsing. De aansprakelijkheid van Social media design tips gaat nimmer verder, dan bij niet- of bij onjuiste plaatsing te trachten de advertentie nogmaals juist geplaatst te krijgen.

8. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

8.1 Het gebruiksrecht van een te leveren website, reclame- of andere multimedia-uiting gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Social media design tips gesloten overeenkomsten is nagekomen: 

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Social media design tips verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

8.2 Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Social media design tips gerechtigd de website op non actief te

zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 8.1 volledig heeft plaats gevonden.

8.3 Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 8.1 komt aan opdrachtgever -met inachtneming van het

in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

8.4 Social media design tips behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen,

schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

8.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

8.6 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, beeldrecht en copyright, met betrekking tot de van Social media design tips afkomstige of door Social media design tips gebruikte ontwerpen, teksten, foto’s, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Social media design tips, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hiervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Social media design tips voorbehouden.

8.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of reclame-uiting van Social media design tips te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp of reclame-uiting van Social media design tips betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Social media design tips. Social media design tips kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

8.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

8.9 Social media design tips is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp of reclame-uiting te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van Social media design tips openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

8.10 Social media design tips heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

8.11 Social media design tipsd heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

8.12 Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Social media design tips.

8.13 Social media design tips is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

9. BETALING

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Social media design tips daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Social media design tips is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

9.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Social media design tips een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

9.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Social media design tips moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150, .

9.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Social media design tips doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Social media design tips zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Social media design tips cederen. Opdrachtgever verleent Social media design tips reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Social media design tips het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Social media design tips te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Social media design tips aanleiding ziet zulks te verlangen.

10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Social media design tips is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Social media design tips.